Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Sprawozdanie z realizacji projektu

TIK – TWÓRCZA INNOWACYJNA KREATYWNA SZKOŁA

 TIK – TWÓRCZA INNOWACYJNA KREATYWNA  SZKOŁA

Od 1 września 2017 Szkoła Podstawowa nr 1 w Sycowie im. III Tysiąclecia realizowała projekt „TIK – Twórcza Innowacyjna Kreatywna szkoła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. W ramach projektu zaplanowano zajęcia rozwijające zainteresowania,zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze i specjalistyczne oraz poradnictwo zawodowe dla uczniów wszystkich szkół podstawowych w Sycowie.

Projekt realizowany jest w okresie 01.08.2017 - 30.06.2019 

Wartość projektu : 827 130,00 zł       dofinansowanie  : 782 838,00 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych, ukształtowanie właściwych postaw i zwiększenie umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 723 uczniów uczęszczających do szkół w Sycowie.

Szkoły wyposażone zostaną w nowoczesne pracownie komputerowe oraz pracownie przyrodnicze.

 

         

         

         

                                                       https://youtu.be/K0gi6jHtJAs  

             

            

            

           


 

Projekt „Energia miasta”

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Sycowie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie realizuje projekt pt.: „Energia miasta” finansowanym ze środków Fundacji PZU w okresie: luty 2018 - styczeń 2019.                                   W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w :

15 wyjazdach do Wrocławia do: teatru, opery, Forum Muzyki, Hydropolis, Zoo, Humanitarium, różnych muzeów (dwie soboty w miesiącu),


 

Projekt „Ssaki morskie – nauka i edukacja”

 

Nasza szkoła jest uczestnikiem międzynarodowego projektu „Ssaki morskie – nauka i edukacja”. W projekcie uczestniczy dziewięć placówek naukowo- edukacyjnych i organizacji pozarządowych      z Niemiec, Szwecji, Belgii i Danii. Polskimi partnerami są: Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry oraz Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (FRUG). W kursie uczestniczyło łącznie 70 nauczycieli z 12 województw. Naszą szkołę reprezentowała p. Izabela Noczyńska- Drozd. Celem projektu jest zapoznanie uczniów           z pracą naukowca – biologa morza, umożliwienie uczestnikom nabycia teoretycznej i praktycznej wiedzy o ekologii i biologii ssaków morskich. Ma on także na celu zwiększenie zainteresowania młodzieży naukami ścisłymi . W ramach projektu przewidziane jest utworzenie szkół letnich            dla uczniów. Wszystkie przedsięwzięcia bazują na bogatym doświadczeniu naukowym placówek biorących udział w projekcie. Ssaki morskie będące ambasadorami mórz i oceanów są obecnie zagrożone hałasem podwodnym, zanieczyszczeniem plastikiem oraz negatywnym wpływem rybołówstwa.


 

Matematyczny czar” w Szkole Podstawowej nr 1 w Sycowie
 

Z radością informujemy, iż po raz drugi otrzymaliśmy dofinansowanie z fundacji „mBanku” na realizację projektu rozwijającego zainteresowania matematyczne. Uczniowie klas 4-7 poczynili już pierwsze kroki w jego realizacji. Tym razem wykorzystują swoje umiejętności matematyczne w takich dziedzinach jak astronomia, muzyka, informatyka, gastronomia, ekonomia czy też sport. Posługują się głównie metodami aktywnymi, a nauczyciele pełnią rolę doradców i opiekunów. Wypracowane materiały zostaną udostępnione całej społeczności szkolnej oraz społeczności lokalnej. Podsumowaniem projektu będzie „Święto Matematyków”, podczas którego na wszystkich uczniów czeka ASTRONOMICZNA NIESPODZIANKA.

 

                                                             Koordynator projektu Krystyna Turska


 

 


HARMONOGRAM ZAJĘĆ

TIK – TWÓRCZA INNOWACYJNA KREATYWNA SZKOŁA


Harmonogram zajęć
| Pobierz |


 

      Projekty o zasięgu ogólnopolskim:

1.     Projekt „ EKOLOGIA – trzy żywioły” – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania metodą projektu   realizowany przez Uniwersytet Wrocławski.

Zakończyła się realizacji projektu EKOLOGIA, którego celem ogólnym było wypracowanie i przetestowanie innowacyjnego, interdyscyplinarnego programu nauczania przedmiotów matematyczno- przyrodniczych metodą projektu w szkołach. Efektem jest wykształcenie ucznia jako osoby świadomej zjawisk ekologicznych i przyrodniczych , rozumiejącej procesy kształtowania środowiska oraz posiadającej umiejętności praktyczne do wykorzystania i wdrożenia tej wiedzy. W naszej szkole udział w zajęciach, które odbywały się przez dwa lata w ilości 200 godz. brało udział 60. uczniów. W wyniku realizacji tego projektu zostały nieodpłatnie przekazane pomocy dydaktycznych o wartości 11 044,26 zł. Zajęcia prowadzone były systematycznie przez pięcioro nauczycieli naszej szkoły oraz sporadycznie przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego . Uczniowie wraz z nauczycielami biorą udział w ogłaszanych konkursach, wycieczkach edukacyjnych  oraz w dwóch obozach naukowych.

Działania naszej szkoły w ramach tego projektu zostały zgłoszone jako innowacja pedagogiczna w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

 

2.     Projekt EDUSCIENCE ­ – podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem innowacyjnych metod       i technologii

Projekt realizowany przez :  Polską Akademie Nauk, Edukację Pro Futuro, American   Sysems

Projekt ten skierowany jest do uczniów i nauczycieli z 250 wybranych szkół w całej Polsce na wszystkich etapach kształcenia. W ramach Projektu powstała nowoczesna platforma e- learningowi, na której są zamieszczone lekcje z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych. Platformę tę nauczyciele mogą zarówno rozwijać        i wykorzystywać na własne potrzeby jak i prezentować tam własne materiały. Spodziewanym wynikiem wdrożenia tego projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów naukami ścisłymi i przyrodniczymi. W naszej szkole w projekcie tym biorą udział uczniowie klasy 1 b pod opieką p. Urszuli Gabryelskiej. Podczas realizacji tego projektu szkoła otrzymała nieodpłatnie tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem oraz zestaw do monitoringu przyrodniczego.  Łączna wartość otrzymanego sprzętu wynosi  6692,00  zł.  Projekt będzie kontynuowany w kolejnym roku szkolnym.

Działania naszej szkoły w ramach tego projektu zostały zgłoszone jako innowacja pedagogiczna w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

3.     „ SZLIFIERNIA DIAMENTÓW ” - zadaniem realizowanego przez Fundację Edukacji Międzynarodowej projektu było wypracowanie innowacyjnych programów wspierania uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych. Uczestnikami projektu były dwie uczennice naszej szkoły, ich rodzice oraz nauczyciele.

 

4.     „Poprzez praktykę do profesjonalizmu- nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja”- celem ogólnym projektu było podjęcie działań umożliwiających zmianę jakościową w przygotowaniu kandydatów do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej w ramach studiów I stopnia                               w województwie dolnośląskim.

 

 

B.   Projekty o zasięgu gminnym :

5.     Projekt „Szkoła równych szans” – projekt systemowy w ramach „Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej. POKL, Priorytet IX

Dzięki realizacji tego projektu w szkole odbywają się zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: teatralne, informatyczne i plastyczne. Oferta również skierowana jest do uczniów z trudnościami w nauce i były to: zajęcia logopedyczne, korekcyjno- kompensacyjne  oraz gimnastyka korekcyjna.

 

 

6.     Projekt szkolenia w zakresie piłki siatkowej dziewcząt klas IV-VI szkól podstawowych Sycowa w ramach współpracy z IMPEL Volleyball S.A

Zajęcia minisiatkówki dziewcząt odbywały się od listopada 2012 r. w wymiarze 2 x 90 minut tygodniowo. Treningi odbywały się na sali gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 1 w Sycowie. Zajęcia prowadził nauczyciel wychowania fizycznego tejże szkoły, instruktor piłki siatkowej – Jarosław Jagieniak. W zajęciach uczestniczyły dziewczęta z klas czwartych – uczennice sycowskich szkół podstawowych. Grupa liczyła dwadzieścia jeden siatkarek. Celem treningów było wzbudzenie u dziewcząt zamiłowania do minisiatkówki, wszechstronny rozwój psychomotoryczny, nauka umiejętności technicznych i taktycznych, poszerzanie wiedzy o dyscyplinie, oraz kształtowanie nawyków prozdrowotnych.

 

C.   Projekty o zasięgu szkolnym :

7.     Projekt „Mali odkrywcy” POKL, Priotytet IX

W ramach projektu odbywały się zajęcia skierowane do uczniów klas I- III, których celem było rozwijanie ich uzdolnień i zainteresowań. Utworzonych 10 grup zajęciowych, gdzie uczestnicy mieli możliwość rozwijania zainteresowań komputerowych, matematycznych, ruchowych, przyrodniczych oraz związanych z grami strategicznymi. Dzięki temu projektowi szkoła pozyskała nieodpłatnie sprzęt sportowy oraz niezbędne pomoce dydaktyczne.

 

„Odkrywamy świat bezpiecznie i zdrowo” – projekt ogólnoszkolny

Jesteś tutaj: Home Realizowane projekty